Uluslararasılaşma Politikamız

Uluslararasılaşma Politikamız

Yükseköğretim kuruluşları, ekolojik, toplumsal, iktisadi ve teknolojik etkilerin sınır aşan özelliklerinin ön plana çıktığı; küreselleşmenin ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle geçmişinde hiç olmadığı kadar entegre olan bir dünyada, değişim hızının yüksek ve bilginin yarı ömrünün oldukça kısa olduğu bir çevrede faaliyetlerini yürüttükleri bir döneme girmişlerdir. Bu özelliklere sahip yeni çevrelerinde yükseköğretim kuruluşlarının etkisi, rolü, maruz kaldıkları rekabet, performanslarının ölçüm biçimi, öğrencilerine kazandırmaları gereken nitelikler, insan kaynağının özellikleri, eğitim öğretim ve topluma hizmet çıktıları, reel sektörle işbirlikleri birinci ve ikinci kuşak üniversitelere göre çok önemli farklılıklar arz etmektedir. Yükseköğretimin maliyetlerinin arttığı rekabetin ise oldukça yükseldiği bu yeni çevrenin standartlarını yakalayamayan yükseköğretim kuruluşlarının başarılı olmaları ve hatta varlıklarını orta ve uzun vadede sürdürebilmeleri zor görünmektedir.   
 
Uluslararasılaşma, bu misyonu gerçekleştirebilmenin olmazsa olmaz koşuludur. Sivas Cumhuriyet  Üniversitesi’nin hedefi değer üretmektir. Değer üretebilmek ve üretilenlerin değer olarak benimsenip yaygınlaşabilmesini sağlamak için; evrensel bilgiye ve birikime vakıf olmak; uluslararası gelişmeleri olduğu kadar ihtiyaçları izleyerek araştırma ve eğitim önceliklerini belirlemek gereklidir. Değer üretemeyen bir yükseköğretim kuruluşunun lider dünya üniversitesi olması beklenemez. Değer üretimi disiplinler arası, sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri ve ortaklıkların olduğu faaliyetlerde daha hızlı, daha çok ve daha etkin şekilde gerçekleşmektedir. Bu sebeple SCÜ uluslararasılaşma yoluyla beşeri, sosyal, kültürel, entelektüel ve örgütsel sermayesini artırmayı kendisine hedef olarak benimsemiştir. Bu hedefe ulaşmak için Üniversitede çok uluslu bir insan kaynağı, çokuluslu bir öğrenci yapısı, çokuluslu araştırma ve geliştirme faaliyetleri, çokuluslu üniversite –reel sektör işbirlikleri oluşturmak, çokuluslu bir topluma hizmet kabiliyet ve kapasitesi kurmak stratejisi izlenir. 


Temel Değerler

Üniversitenin uluslararasılaşma politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:

  • Çok kültürlülük: Geleceğin insanı çok kültürlü dünyada yaşayabilen ve değer üretebilen insandır.
  • Çeşitlilik zenginliktir: Farklı kültürler ve bakış açıları tehdit değil fırsattır.
  • Bireysel farklılıklara saygı göstererek birarada yaşama: Hukukun üstünlüğüne bağlı, hoşgörü kültürüyle yoğurulmuş birarada yaşama ve çalışma anlayışı.
  • Kazan-kazan: Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve değeri artar. Uluslararası işbirlikleri; ortaklardan öğrenmenin ve bilgi üretmenin hızını artırmak için kurulur. Uluslararası işbirlikleri, ortakların her ikisinin de kazançlı olması ilkesi üzerine kurulur.
  • Uluslararası üyelikler ve akreditasyon: Uluslararası üyelikler ve akreditasyon, birer gelişme yöntemi olduğu kadar aynı zamanda kalite güvence, iç ve dış denetim aracıdır.


Uluslararasılaşma Stratejisi

Bu değerler ve öncelikler etrafında şekillenen uluslararasılaşma politikasının temel taşları şunlardır:

Uluslararası öğrenci, öğretim üyesi, üniversite ortaklıkları ve reel sektör işbirliklerinin sayısını artırmak; uluslararası hareketlilikleri özendirmek için yapılacaklar, hedef, strateji ve politika revizyonları iç ve dış paydaşların katılımı ile belirlenir. İç ve dış paydaşların görüşleri düzenli toplanır ve ilgili kurullar ve birimler düzenli toplantılarla bunları görüşür, değerlendirir ve karara bağlar.

Eğitim planlaması yapılırken uluslararası hareketlilik penceresi (“international mobility window”) hazırlanır.

Uluslararası öğrenci, öğretim üyesi, üniversite ve kuruluşlara erişim sağlanması ve irtibat kurulmasında kurumsal iletişimden taviz verilmez. Uluslararası doküman, görüntü, tanıtım filmi vb. materyal ile anlaşma yapılacak uluslararası öğrenci aracı kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalarda Üniversitenin marka değerinin özenli anlatılması, aktarılması ve muhafaza edilmesi önceliktir.

Araştırma politikası hedefleri ve araştırma stratejileri doğrultusunda, IGÜ’nün sürdürülebilirlik ve değer üretme hedeflerini gözeterek; yurtdışı üniversitelerden, yurtdışı araştırma kuruluşlarından ve reel sektör temsilcilerinden stratejik araştırma ortakları belirlenir.
İlgili birimlerce bağlantı kurulduktan sonra bu stratejik ortaklarla birlikte kazan-kazan felsefesine dayalı araştırma faaliyetleri yürütülür; bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması esastır. 

Çokuluslu öğrenci kombinasyonu ve çokuluslu öğretim kadrosu hedeflerine ulaşabilmek için yabancı dilde eğitim verilen program ve ders sayısının artırılması; yabancı uyruklu öğrencilere yönelik akademik, kariyer, araştırma, kütüphane, sosyo-kültürel uyum ve sağlık alanlarında rehberlik ve destek faaliyetlerinin artırılması; yabancı uyruklu öğretim elemanı ve öğretim üyelerine yönelik ulaşım, beslenme,  konaklama, vize, oturma ve/veya çalışma izni, kent ve kamu hizmetlerine erişim konularında bilgi ve destek sağlanması için gerekli hazırlık ve kapasite kurulur.

Okulun ve programların etkili uluslararası tanıtımının yapılması, geniş bir potansiyel öğrenci havuzuna erişim kapasitesi, YÖS sınavlarının yeterli duyurulması, yabancı uyruklu öğrenci çekilmesi, nitelikli yabancı uyruklu öğrenci seçimi, yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemlerinin hızlı ve bürokratik angaryalardan arındırılmış olarak yürütülmesi, başarılı TÖMER ve Hazırlık okulu eğitimi ve desteği, kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin akademik ve sosyal yaşam becerilerinin desteklenerek rehberlik edilmesi sağlanır.

AB gençlik, araştırma ve uygulama destek programlarına yazılan çokuluslu ve çok ortaklı proje başvurularının sayısı artırılır. Proje yazma ve yönetme eğitimleri başta olmak üzere gerekli destek, izleme ve denetleme mekanizmaları ile personel özendirilir, desteklenir ve performansı artırılır.
Erasmus ve Mevlana programlarından yararlanan personel ve öğrenci sayısı ile bütçe gelirlerini artırılır.

Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin öğrenim, ders verme ve staj hareketliliklerinden yararlanması teşvik edilir; bu amaçla bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapılır.  

Akademik ve idari personelin, öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine düzenli ve etkili destek ve teşvik verilir; programlar açılır; kurslar düzenlenir. İngilizce eğitiminin kalitesi izlenir, yönetilir; uluslararası akreditasyon başta olmak üzere çeşitli yol ve yöntemlerle sürekli iyileştirilir.


Uluslararasılaşma politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, revize edilmesi ve stratejilerin hayata geçirilmesi, performans ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerinin eşgüdümlenmesi Üniversite Uluslararasılaşma Komitesi tarafından yürütülür.


Uluslararasılaşma Hedefleri

Uluslararası öğrenci sayısını artırmak, öğrencilerin geldikleri ülke sayısını çeşitlendirmek

Uluslararası öğretim üyesi sayısını artırmak, öğretim üyelerinin doktora yaptıkları ülke sayısını çeşitlendirmek

Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idari personelin yurtdışı öğrenim görme, staj ve eğitim alma hareketliliklerini artırmak.

Yurtdışı üniversitelerle kurulan ortaklık ve işbirliklerinin sayısını ve onlarla yürütülen eğitim hareketliliği, araştırma, bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyet sayılarını artırmak.

Yurtdışı ve uluslararası faaliyet gösteren reel sektör kuruluşlarıyla işbirliklerini ve faaliyet sayı ve çeşitlerini artırmak.

Üniversitenin yurtdışı faaliyet gelirlerini artırmak

Üniversitenin uluslararasılaşma politika ve hedeflerini destekleyecek teşkilat, süreç ve personel yapısını kurmak ve geliştirmek.

Uluslararasılaşma hedef ve göstergeleri geliştirerek performansı izleme, raporlama, değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yürütmek.

Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için göstergeler oluşturulur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir, düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır.

 

 


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1676520234
ALMANYA11190030
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN893900128
BANGLADEŞ70007
BELÇİKA03003
BENİN10001
BULGARİSTAN1030013
BURKİNA FASO20002
BURMA1030013
BURUNDİ11002
CAD951300108
CEZAYİR640010
CUBİTİ990119
DANİMARKA32005
ENDONEZYA785000128
ERİTRE10001
ETİOPYA2684139
FAS42270069
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER10001
FİLİSTİN6170068
FRANSA480012
GABON23160039
GAMBİA20002
GANA21003
GİNE1200012
GİNE BİSSAU10001
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ40004
HİNDİSTAN41005
HOLLANDA390012
IRAK734600119
İRAN8310200185
İSRAİL01001
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN51006
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN814920132
KENYA31004
KIRGIZİSTAN870015
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR22120034
KONGO20002
KOSOVA21003
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA40004
LÜBNAN71008
MADAGASKAR10001
MALAVİ01001
MALİ71008
MISIR1404600186
MORİTANYA1050116
MOZAMBİK01001
NEPAL12003
NİJER30003
NİJERYA1210013
ÖZBEKİSTAN1642022
PAKİSTAN1460020
ROMANYA01001
RUANDA21003
RUSYA1130014
SENEGAL1013014
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13662115214
SRİ LANKA10001
SUDAN2554500300
SURİYE33718761531
TACİKİSTAN10001
TANZANYA14240038
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS11002
TÜRKİYE18010820290
TÜRKMENİSTAN10270037
UGANDA80008
UKRAYNA02002
URDUN981300111
YEMEN7190080
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001