Yönerge

Yönerge

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN

ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

  1. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ön lisans ve lisans düzeyinde, birinci ve ikinci öğretime yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin seçimi ile bu öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin seçimi ile bu öğrencilerin Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. ve 7. Maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 ve 17.03.2010, 25.08.2011 ve 13.02.2013 tarihli kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Birim: Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,

b) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, konservatuarda ve meslek yüksekokullarında müdürü,

c) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, Konservatuarda konservatuar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) SCÜ: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

d) CÜYÖS: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılan, matematik ve temel öğrenme becerileri bölümlerinden oluşan yurtdışından öğrenci kabul sınavını,

e) CÜYÖS Koordinatörlüğü: Yurt dışından kabul edilen öğrencilerin akademik vb. sorunlarını ilgili birimler, uluslararası öğrenci birimi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde çözmeye çalışan birimi,

f) CÜYÖS Değerlendirme Komisyonu: Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin başvurularını değerlendirmek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavını (CÜYÖS) yürütmek, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve yerleştirme işlemlerini karara bağlamak üzere Rektörün onayıyla yetkilendirilen 5 kişilik komisyonu,

g) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Başvuru koşulları

MADDE 5- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları ve yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürebilecek maddi imkana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla;

a) Yabancı Uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler ile bu durumdaki çift uyrukluların,

ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

(2) Adaylardan;

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1 inci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e) Fikir ve eylemleri ile TC aleyhine faaliyette bulunmuş veya TC vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle TC Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların, başvuruları kabul edilmez.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(4) Başvurular CÜ resmi internet sayfasında bulunan https://cuyos.cumhuriyet.edu.tr/ sayfasından online olarak yapılır.

 

Kontenjanların belirlenmesi ve başvurular

MADDE 6 - (1) Öğrenci kabul etmek isteyen ön lisans ve lisans diploma programlarına kontenjan ayrılabilir. Öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ilgili bölüm/program kurulunun önerisi dikkate alınarak birim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur. Kontenjanlar ve başvuru şartları Üniversite web sayfasında ve https://yos.cumhuriyet.edu.tr/ sayfasında ilan edilir.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci adayı CÜ’de diploma veren en fazla beş programa başvurabilir.

(3) Sınav yapılması planlanan merkezlerde başvuru sayısının yetersiz olması durumunda, CÜYÖS Değerlendirme komisyonu o merkezde sınavı iptal etme hakkını saklı tutar.

(4)  Mücbir sebepler dolayısıyla Üniversite tarafından gerçekleştirilen CÜYÖS sınavı iptali dışında, herhangi bir sebeple sınav ücreti iadesi yapılmaz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yurt dışından kabul edilecek öğrenci sınavı

MADDE 7 - (1) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Sınavı (CÜYÖS) her yıl Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirtilen tarihte yapılır.

(2) Yapılan başvuruların kabulü, sınava girecek adayların listelerinin ve sonuçların ilanı CÜYÖS sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmektedir.

(3) CÜYÖS sınav sorularının hazırlanması, çözümü, dizgiden sonra kontrolü CÜYÖS sınav koordinatörü başkanlığı ile yürütülen sınav komisyonu tarafından yapılır.

(4) CÜYÖS Sınavı, Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önceki yıllarda yapılmış olan yurt dışından kabul edilecek öğrenci Sınavlarında göz önüne alınan nitelikte hazırlanmış soru ve değerlendirme düzeninde CÜYÖS sınav komisyonu tarafından hazırlanan sorularla yapılır.

(5) CÜYÖS sınav sonucu, sınavı izleyen 1 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(6) CÜYÖS sınavı ücretli olup sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

(7) Yerleşen öğrencilerin harçları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

(8) Türkiye’deki üniversitelerin yapmış olduğu yabancı uyruklu öğrenci sınavları 1 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(9) Yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezleri, sınavların şekli, içeriğinin belirlenmesi ile sınavların düzenlenmesi CÜYÖS Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.

(10) Ulusal ve uluslararası sınavlar ve diploma türlerinin minimum maksimum puanları ve koşulları her yıl için Senato tarafından belirlenir ve Üniversitemiz web sayfasında duyurulur.

(11) İhtiyaç duyulması halinde CÜYÖS Değerlendirme Komisyonunun kararıyla ülke bazında kontenjan uygulaması yapılabilir.

 

Yurtdışı öğrenci kabul sınavı ve değerlendirilmesi

MADDE 8 - (1) Üniversitemizde uygulaması yapılan CÜYÖS sınavından 40 ve üzeri not alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde, puanların yüksekten düşüğe sıralanması sonucuna göre yerleştirilirler. Kontenjanlar, başvuru şartları, tarihler ve varsa özel koşullar değerlendirme komisyonu tarafından belirlenerek hazırlanan Kılavuz Üniversitenin ve CÜYÖS’ün web sayfasında ilan edilir.

(2) Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer üniversitelerinde yapılan YÖS sınavı sonuçlarına göre yurt dışından kabul edilecek öğrenciler Rektörlük tarafından yetkilendirilen CÜYÖS Değerlendirme komisyonun kararıyla belirlenir.

(3) Yerleştirmede öncelik CÜYÖS sınav sonucu ile başvuran adaylara verilir. Boş kalan kontenjanlara diğer üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavı sonuçları, lise bitirme düzeyinde olan sınavlar, üniversite giriş düzeyinde olan sınavlar veya ortaöğretim (lise) not ortalamaları ile başvuran adaylar yerleştirilir.

(4) Yurtdışından öğrenci seçme için kabul edilecek lise bitirme düzeyinde olan sınavlar ile üniversite giriş düzeyinde olan sınavlar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Lise bitirme düzeyindeki sınavlar için geçerlilik süreleriyle ilgili bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş düzeyinde ya da eş değer düzeyde sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm/programlara yerleştirme koşulları ve işlemleri ilgili birimlerce kurulan komisyonlar tarafından belirlenerek ilan edilir.

(6) Bir Birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu Birime bağlı programların yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. Asıl veya yedek kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir.

(7) Aday öğrenciler CÜYÖS Bürosu tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir bölüm/programa yerleştirilir. CÜYÖS sınavında birinci yerleştirme döneminde bir programa yerleştirilmiş adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

(8) Kazanan adaylara öğrenci başvuru otomasyonundan kabul mektubu verilir.

(9) CÜYÖS Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek için ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz. Adaylar CÜYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlarAyrıca, CÜYÖS’e girmek için gelen adaylar, Türkiye’de oturma izni, barınma, burs, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar.

(10) Asıl yerleştirmelerde sadece CÜYÖS sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapılır. Ek yerleştirmelerde öncelik CÜYÖS olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına göre, bu yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise ortaöğretim not ortalamaları sonuçlarına göre yerleştirme yapılabilir.

(11) Birimler gerekli görülen durumlarda Rektör tarafından görevlendirilen bir komisyonla sözlü değerlendirme ile de ek yerleştirme yapabilir. Kontenjanlar, başvuru şartları ve özel koşullar birimlerce belirlenerek ilan edilir.

Kayıtlar

MADDE 9- (1) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

(2) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi’ni İl Göç idaresinden alırlar.

(3) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.

(4) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla TC vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığına geçmiş olup bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancılardan (4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge Sahibi olanlar dahil), “Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı” aranmaz.

(5) Kayıtlar, CÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde CÜYÖS koordinatörlüğünce belirtilen tarihlerde yapılır ve YÖK’e bildirilir.

(6) Boş kalan kontenjanlar CÜ ve/veya Birimlerin internet sayfasında ilan edilir. Yedek öğrencilerin kayıtları CÜYÖS öğrenci bürosu tarafından yapılır. Kayıt olan öğrenciler YÖK’e bildirilir.

(7) Kayıt için CÜYÖS belgesi, banka dekontu ve dış temsilciliklerden alınan öğrenci vizesi CÜYÖS öğrenci bürosuna teslim edilir.

(8) Ek Fıkra: (25.12.2019 tarihli Senato Toplantısı ) Kesin kayıt hakkı kazanan aday, duyuruda belirtilen tarihlerde CÜYÖS Öğrenci Bürosuna şahsen başvurarak kayıt olur. Posta yoluyla ya da adayın dışında başka biri aracılığı ile kayıt yapılmaz. Adayın Üniversite Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde yer alan mazeretlerden birini belgeleyen adayın yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri veya Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından verilen vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler kayıt yaptırabilir.

 

Türkçe ve yabancı dil hazırlık öğretimi

MADDE 10- (1) Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıflarında öğrenim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi çerçevesinde yapılacaktır.

(2) Hazırlık Sınıfı süreleri, öğretim süresine dahil değildir.

(3) Üniversitemizce kabul edilen Türkçe dil yeterlilik düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir.

 

Dil Yeterlilik Düzey

Yeterlilik Sınavı Puan Aralığı

Açıklamalar

C2

85-100

Akademik eğitime devam edebilir.

C1

70-84

Akademik eğitime devam edebilir.

B2

60-69

Akademik eğitime devam edemez.

B1

40-59

Akademik eğitime devam edemez.

A2

20-39

Akademik eğitime devam edemez.

A1

0-19

Akademik eğitime devam edemez.

 

Türkçe Yeterlilik

MADDE 11 –

(1) Üniversitede %100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı kazanan adaylar hariç eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylardan;

a) Ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,

b) Ortaöğretimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar,

c) Yurt içinde veya yurt dışında %100 Türk dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olanlardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

(3) Programlara yerleştirilen adayların Türkçe Yeterlikleri:

a) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için yapılan Türkçe Düzey Sınavındaki başarı düzeyine,

b) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine,

c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine,

d) Devlet Yükseköğretim Kurumlarından alınan Türkçe yeterlik belgesine göre belirlenir.

(4)Türkçe Yeterlik Belgesine (C1 seviyesi ve üzerinde) sahip olan adaylar öğrenimine başlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-TÖMER tarafından Türkçe Düzey Sınavı yapılır. Türkçe Düzey Sınavından 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler eğitim-öğretime başlar.

(5) En az C1 seviyesinde yeterlik belgesine sahip olmayanlar ile Türkçe Düzey Sınavında başarısız olan veya Türkçe Düzey sınavına girmeyen adaylar, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için ilk 1 (bir) yıl süre ile öğrenimine ara verilir. Bu durumda olan adaylar, dilerlerse kendi imkânları ile (maddi giderler kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe kurslarına kayıt yaptırabilirler. Bu kurslarda yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından başarılı olmaları halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından verilecek belge ile (Türkçe Yeterlilik Belgesi) bir sonraki-eğitim öğretim yılında başlayabilirler. Ayrıca adaylar bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu maddenin 3. fıkrasında yer alan belgelerden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlarlar. Türkçe öğretim programından en fazla 2 (iki) eğitim-öğretim yılı kadar sürede Türkçe Yeterlik alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Yabancı dilde yeterlik

MADDE 12- (1) Yabancı dilde öğretim yapan Birimlere kabul edilen adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kesin kayıt sırasında sunmalıdırlar. Bu sınavlara ilişkin eşdeğerlikler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir. Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Yeterlik Belgesi için CÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na alınırlar. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden yabancı dille veya en az %30 oranında yabancı dille öğretim yapan bölümlere/programlara kayıtlı öğrencilerden en az 70 puan, alanlar başarılı sayılır.

(2) İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça öğretim yapan Birimlere kaydolan öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Belgesini sunamamaları veya CÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarısız olmaları halinde; bu öğrenciler, bir yıl süre ile ilgili Yönetmelik kurallarına göre CÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yabancı dil öğretimine devam ederler. Bu öğrenciler iki yıl üst üste hazırlık sınıfında başarısız olmaları halinde beklemeli öğrenci statüsünde sayılır, öğrenimlerine devam edemez. Her yıl açılan yabancı dil yeterlilik sınavlarında başarılı olma durumunda bölüm/programlarında öğrenciliklerine devam ederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hükümler

MADDE 13- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise, iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

 

Yönergede hükmü bulunmayan haller

MADDE 14- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; YÖK kararları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu yönerge Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 28.02.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1676520234
ALMANYA11190030
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN893900128
BANGLADEŞ70007
BELÇİKA03003
BENİN10001
BULGARİSTAN1030013
BURKİNA FASO20002
BURMA1030013
BURUNDİ11002
CAD951300108
CEZAYİR640010
CUBİTİ990119
DANİMARKA32005
ENDONEZYA785000128
ERİTRE10001
ETİOPYA2684139
FAS42270069
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER10001
FİLİSTİN6170068
FRANSA480012
GABON23160039
GAMBİA20002
GANA21003
GİNE1200012
GİNE BİSSAU10001
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ40004
HİNDİSTAN41005
HOLLANDA390012
IRAK734600119
İRAN8310200185
İSRAİL01001
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN51006
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN814920132
KENYA31004
KIRGIZİSTAN870015
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR22120034
KONGO20002
KOSOVA21003
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA40004
LÜBNAN71008
MADAGASKAR10001
MALAVİ01001
MALİ71008
MISIR1404600186
MORİTANYA1050116
MOZAMBİK01001
NEPAL12003
NİJER30003
NİJERYA1210013
ÖZBEKİSTAN1642022
PAKİSTAN1460020
ROMANYA01001
RUANDA21003
RUSYA1130014
SENEGAL1013014
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13662115214
SRİ LANKA10001
SUDAN2554500300
SURİYE33718761531
TACİKİSTAN10001
TANZANYA14240038
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS11002
TÜRKİYE18010820290
TÜRKMENİSTAN10270037
UGANDA80008
UKRAYNA02002
URDUN981300111
YEMEN7190080
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001