DUYURULAR

?>

Lisansüstü Programlara Ait Süreç Takvimi

 

Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İlanı

Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Otomasyon Üzerinden

Başvuru Alınması

16.08.2021-20.08.2021

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sınav Sonuçlarının İlanı

10.09.2021

Evrakların Enstitüye Teslimi, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

13.09.2021-17.09.2021

Yedek Adayların İlanı ve Kesin Kayıt Yapılması

20.09.2021-22.09.2021

 

Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlara kabul edilebilecek adayların Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması gereklidir.

Buna göre:

Yabancı uyruklu olanların,

Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan T.C. vatandaşlığına ikinci uyruk olarak geçenlerin başvuruları “Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi” kapsamında değerlendirilir.

Yönergeye göre:

T.C. uyruklu olanların,

KKTC uyruklu olanların,

Çifte vatandaş olup uyruğu doğumla ilk uyruğu T.C. ya da KKTC olanların,

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerden lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de ya da KKTC’de tamamlayanların,

Yabancı uyrukluyken T.C. vatandaşlığına geçenlerin başvuruları “Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi” kapsamında değerlendirilmez.

Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce mezun oldukları lisans ya da yüksek lisans programı yurtdışında eğitim veren bir yükseköğretim kurumuysa, söz konusu kurumun YÖK tarafından tanınırlığı olmalıdır. Sağlık ile ilgili klinik alanlarda lisansüstü Programlara başvuran yabancı uyruklu adaylardan, daha önce eğitim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından denk kabul edildiğine ilişkin “denklik belgesi”, sağlık ile ilgili klinik alanlar dışındaki alanlara başvuran yabancı uyruklu adaylardan ise YÖK’ün “tanınırlık belgesi” istenir.

Yalnızca YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından alınmış olan diplomalar geçerli kabul edilir.

Yüksek lisans ve doktora programına başvurularda ALES puanı aranmamaktadır.

Yüksek lisans programına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, herhangi bir yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmaz. Doktora programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 7- Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde başvurular akademik yıl boyunca yapılır.

 

  1.  

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Evrakları Nelerdir?

Başvurularda aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Online başvuru formu, FORM İÇİN TIKLAYINIZ

Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı örneği (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),

Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının resmi makamlarca onaylanmış sureti,

Enstitüler tarafından ihtiyaç duyulması halinde ek belgeler talep edilebilir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

 

Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın ana bilim / ana sanat dalı kurulu tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurul kararı ile kesinleşir.

Lisansüstü programlara başvuran adaylar lisans transkript notlarına göre sıralanırlar. Sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday asil olarak lisansüstü eğitime hak kazanırken aynı sayıda aday da yedek olarak ilan edilir.

Enstitüler yalnız lisans / yüksek lisans not ortalamasına göre öğrenci kabul edileceği gibi Enstitü Yönetim Kurul Kararıyla lisans/yüksek lisans not ortalamasına ek olarak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuyla da değerlendirme yapabilir. Ek koşulların ne derecede değerlendirmeye alınacağı Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen hükümet burslusu ve anlaşmalı yabancı uyruklu öğrenciler, gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla herhangi bir sınava tabi tutulmadan lisansüstü programa kabul edilirler.

Özel yetenekle öğrenci kabul eden programlar için ilgili ana bilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekmektedir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Kayıtlar akademik yıl boyunca yapılır fakat ders kayıtları her dönem akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Kayıtlar için aşağıda belirtilen evraklar istenmektedir:

Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı sureti (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),

Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının resmi makamlarca onaylanmış sureti,

Öğrenim meşruhatlı vize veya İçişleri Bakanlığının belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim meşruhatlı vize istenmeyecek öğrenci statüsünde olduğuna dair belge.

Doktora programına başvuracak adaylar için yabancı dil sınav sonucu,

Türkçe bildiğini gösterir Türkçe yeterlilik belgesi,

Sağlık ile ilgili klinik alanlarda lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların YÖK’ten alınmış diploma denklik belgesi sunması gerekir.

Bu yönergede yer alan 8. maddenin 1. fıkrasının (i) bendindeki dışındaki alanlarda lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların daha önce öğrenim gördükleri kurumun YÖK tarafından tanındığını gösterir belge sunmaları gerekir. YÖK tarafından tanınmayan kurumlardan mezun olmuş adaylar lisansüstü programa kayıtları yapılmaz.

(g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen belgeler eksik olması durumunda adayların şartlı kayıtları yapılır, (g) bendindeki belirtilen eksik belgeler için eğitim-öğretime başladıktan itibaren 2 yarıyıl ek süre verilir ; (h) bendindeki eksik belgeler için bu Yönergenin 10. maddesindeki hükümler Uygulanır, (i) bendindeki eksik belgeler için kayıt yapıldıktan sonra 2 yarıyıl ek süre verilir ve ek süre Sonunda denklik belgesi ve /veya yabancı dil belgesini getirmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(g) bendindeki eksik belgeler için verilen ek sürelerin hesabına kayıt dondurma süreleri dâhil değildir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından enstitülere Türkiye burslusu olarak yerleştirilen öğrencilere (g) bendi hükümleri uygulanmaz. Bu öğrencilerin kayıt zamanı veya kayıttan sonra sunacakları Türkçe yeterlik belgesi yabancı dil belgesi olarak değerlendirilir.

Son altı ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf,

  1.  

Türkçe Hazırlık

Üniversitede %100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı Kazanan adaylar hariç eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır.

Kayıt hakkı kazanan adaylardan:

Yurt içinde veya yurt dışında %100 Türk dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans) mezun olanlardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

Programlara yerleştirilen adayların Türkçe yeterlikleri:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için yapılan Türkçe düzey sınavındaki başarı düzeyine,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik belgesine,

Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe yeterlik belgesine,

Devlet yükseköğretim kurumlarından alınan Türkçe yeterlik belgesine göre belirlenir.

Türkçe yeterlik belgesine (B2 seviyesi ve üzerinde) sahip olan adaylar öğrenimine başlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından Türkçe düzey sınavı yapılır. Türkçe düzey sınavından 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler eğitim öğretime başlar.

En fazla iki (2) yarıyıl içinde Türkçe dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Türkçe hazırlık eğitimi süresi eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye burslusu kapsamında enstitülere yerleştirilen öğrencilere yerleştirildikleri programın eğitim dili fark etmeksizin Türkçe yeterlilik şartı aranır.

Diğer Şartlar

Adaylar; diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, Yüksek lisans ve doktora programları için 3 program tercihi yapabilirler.

Eğitim-öğretim açısından yabancı uyruklu öğrenciler de T.C. uyruklu öğrencilere uygulanan Yönetmeliğe tabidirler.

Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri

Üniversitemiz Yönetim Kurulunca, Enstitümüz Lisansüstü Programlarına 2021-2022 eğitim yılında kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak “Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti” aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Yüksek Lisans Programı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Doktora Programı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

2.000,00 TL

2.000,00 TL

2.500,00 TL

2.500,00 TL

 

 

Ana Bilim Dalı

 

Bilim Dalı

 

Program Türü

 

Yabancı Uyruklu Kont.

 

 

 

 

 

Özel Şartlar ve Açıklamalar

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

 

 

Tezli

 

 

5

Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının herhangi bir bölümünden, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okullarının herhangi bir bölümünden veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

 

 

 

Tezsiz

 

 

---

Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının herhangi bir bölümünden, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okullarının herhangi bir bölümünden veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

 

 

 

 

 

Eğitim

Programları ve

Öğretim

 

 

Tezli

 

 

5

 

Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon sertifikası ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışıyor olmak..

 

Tezsiz

 

 

Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon sertifikası ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışıyor olmak.

 

Doktora

 

5

 

Eğitim Programları ve Öğretim alanında Tezli yüksek lisans mezunu olmak..

 

 

 

Eğitim Yönetimi

 

 

Tezli

 

5

Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya pedagojik formasyon sertifikası ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullarda öğretmenlik yapıyor olmak.

 

 

Doktora

 

5

 

Eğitim Yönetimi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

 

 

Tezli

 

 

5

 

Eğitim Fakültesi mezunu, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Tarih, Felsefe ve Sosyoloji Bölümü mezunu, İlahiyat Fakültesi DKAB öğretmenliği mezunu olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

 

Tezli

 

---

 

PDR lisans mezunu olmak..

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

 

 

 

 

Müzik Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

Müzik alanıyla ilgili herhangi bir lisans programından mezun olmak. Mülakat Sınav Şekli: Çalgı ve Ses Dinleme olarak yapılacaktır.

 

 

 

Doktora

 

 

 

5

Müzik eğitimi ana bilim dalı, müzik, müzik teknolojisi, müzik bilimleri, müzikoloji, Devlet konservatuvarları ve / veya Devlet Türk müziği konservatuvarlarından birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

Mülakat Sınav Şekli: Çalgı ve Ses Dinleme olarak yapılacaktır.

 

 

 

Resim-İş Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

 

Resim alanıyla ilgili herhangi bir lisans programından mezun olmak. Mülakat Sınav Şekli: Sorular ve öğrencinin verdiği cevaplar yazılı olarak kayıt altına alınarak yapılacaktır.

Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı

Program Türü

Yabancı Uyruklu Kont.

 

 

 

 

 

Özel Şartlar ve Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik ve

Fen Bilimleri Eğitimi

 

 

Matematik Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

 

Matematik öğretmenliği (Lise) / İlköğretim Matematik Öğretmenliği ya da Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı mezunu olmak.

 

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

 

Fen Bilgisi/Biyoloji/Fizik/Kimya Öğretmenliği Lisans Programı mezunu olmak veya MEB’e bağlı resmi devlet okullarında Fen Bilgisi/Biyoloji/Fizik/Kimya Öğretmeni olarak çalışıyor olmak.

 

 

Doktora

 

 

5

Fen Bilgisi/Biyoloji/Fizik/Kimya Eğitimi/Öğretmenliği programlarından birinden yüksek lisans mezunu olmak veya MEB’ e bağlı resmi devlet okullarında (Eğitim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartıyla) Fen Bilgisi/Biyoloji/Fizik/Kimya Öğretmeni olarak çalışıyor olmak.

 

 

Kimya Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

Kimya/Fen Bilgisi Öğretmenliği ya da Fen Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Programı mezunu olmak veya MEB’e bağlı resmi devlet okullarında Kimya/Fen Bilgisi Öğretmeni olarak çalışıyor olmak.

 

 

 

Temel Eğitim

 

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

 

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Okul Öncesi Eğitimden mezun olmak.

 

 

Sınıf Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

Sınıf Eğitimi veya Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunu olmak.

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 

 

 

 

Coğrafya Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

 

Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

 

 

Doktora

 

 

5

 

Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

Tezli

 

 

5

 

Sosyal Bilgiler Lisans mezunu olmak.

 

 

Doktora

 

 

5

Sosyal Bilgiler Lisans mezunu olup Sosyal Bilgiler Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.