Yönerge

Yönerge

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL

İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ön lisans ve lisans düzeyinde, birinci ve ikinci öğretime yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin seçimi ile bu öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin seçimi ile bu öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 21.01.2010 tarihli kararı ve sonraki toplantılarında belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Birim: Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/ /Konservatuvarı,

b) CÜYÖS: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavını,

c) CÜYÖS Değerlendirme Komisyonu: Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin başvurularını değerlendirmek ve yerleştirme işlemlerini karara bağlamak üzere Rektörün onayıyla oluşturulan 5 kişilik komisyonu,

d) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

e) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,

f) MOBİS: Özel Milletlerarası Okullar Bilgi Sistemi,

g) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

i) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini,

j) Sınav Komisyonu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavını hazırlayan komisyonu,

k) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

 

Başvuru koşulları

MADDE 5- (1) Yurt dışından kabul edilecek adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları ve yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürebilecek maddi imkana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanların, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç])

b)  Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla)

d) Doğumla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan;

1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

 2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

 2) Adaylardan;

 a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, (KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

b ) 5. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (5. maddenin 1. fıkrasının (d ) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerini sağlayanlar hariç)

c ) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d ) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5. maddenin 1. fıkrasının (b) numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

e) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç) başvuruları kabul edilmez.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 6 - (1) Ön lisans ve lisans diploma programlarına kontenjan ayrılabilir. Öğrenci alınıp alınmaması birim tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

Sınav ve öğrenim ücreti

MADDE 7 - (1) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(2) CÜYÖS sorularının hazırlanması, çözümü, dizgiden sonra kontrolü sınav komisyonu tarafından yapılır.

(3) CÜYÖS sonucu, sınavı izleyen 1 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(4) CÜYÖS ücretli olup sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

(5) Yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

 Sınavlar ve diploma türleri

  MADDE 8- (1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında adayların başvuru yapabilmesi için

  Tablo-1’deki sınav/diploma türleri ve belirlenen asgari puan şartı aranır.

Tablo-1

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (CÜYÖS)

En az 40 puan almış olmak

 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)

En az 175 puan almış olmak

 

Ülkemizdeki Diğer Üniversitelerin Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavları

Minimum 40 puan

 

SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavı

Minimum 900 puan

 

ACT (American College Test) sınavı

 

Minimum 21 puan

 

Afganistan'da yapılan Üniversite Giriş Sınavı (KONKUR General State Exam)

Minimum 190 / 350

 

Azerbaycan'da yapılan Üniversite Giriş Sınavı (TQDK)

Minimum 300/700

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavı (Gaokao)

Minimum 480 / 750

 

Bu listede olmayan Üniversite giriş düzeyindeki sınavlar ile Lise Bitirme Sınavları / Lise Diploma Notları

Tam puan üzerinden en az % 50 başarı şartını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercihlerin alınması ve yerleştirmeler

MADDE 9 - (1) Tercih başvurusu yapan adaylar; programların kontenjanı çerçevesinde, puanların yüksekten düşüğe sıralanması sonucuna göre yerleştirilirler.

(2) Tablo-1’deki uluslararası, ulusal ve ortaöğretim not ortalaması standart 100’lük (yüzlük) not sistemine çevrilir. Yüzlük not sistemine dönüşüm adayın puanının, tam puana oranlanması sonucu bulunan değerdir.

(3) Yerleştirme işlemlerinde puan eşitliği olması halinde öncelik; yaşı küçük olana, eşitlik devam etmesi halinde ortaöğretim not ortalaması yüksek olana verilir.

(4) Lise bitirme düzeyindeki sınavlar için geçerlilik süreleriyle ilgili bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş düzeyinde ya da eş değer düzeyde sınavlar 1 eğitim-öğretim yılı geçerlidir.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm/programlara yerleştirme koşulları ve işlemleri ilgili birimlerce kurulan komisyonlar tarafından belirlenerek ilan edilir.

(6) Yurt dışından öğrenci kabul sınavları 1 eğitim-öğretim yılı geçerlidir.

(7) Yerleşmeye hak kazanan adaylara öğrenci başvuru otomasyonundan kabul mektubu verilir.

(8) Yerleştirme işlemlerinde sınavların/diploma puanlarının öncelikleri, programların taban puanı ile diğer usul ve esaslar CÜYÖS Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün internet sayfasında duyurulur.

 

Kayıtlar

MADDE 10- (1) Adayların kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki Türk Büyükelçiliğinden öğrenim vizesi almaları gerekmektedir.

(2) Kayıtlar Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Kayıt için gerekli evraklar Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü internet sayfasında ilan edilir.

(4) Kayıt hakkı kazanan adaylar, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne şahsen başvurması halinde veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk / Başkonsolosluk tarafından onaylı vekâletname ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından verilen vekâletname ile kayıtlarını yaptırabilir.

(5) Olağanüstü durumlarda kayıtlar, e-posta / posta vb. şekillerde yapılabilir.

 

Türkçe yeterlik

MADDE 11 -(1) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan adayların eğitim-öğretime başlayabilmesi için Türkçe yeterlik şartı aranır.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylardan;

a)  Ortaöğretiminin tamamını Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı örgün ortaöğretim kurumlarında tamamlayanlardan,

b) Ortaöğretiminin tamamını yurtdışındaki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı örgün ortaöğretim kurumlarında tamamlayanlardan,

c) Yurt içinde veya yurt dışında %100 Türk dilinde eğitim veren örgün yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan,

d) Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların (B) bölümünün a maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamındakilerden Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

(3) Programlara yerleştirilen adayların Türkçe Yeterlikleri:

a) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından verilen C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesine,

b) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesine,

c) Devlet Yükseköğretim Kurumlarından alınan C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesine göre belirlenir.

(4)  En az C1 seviyesinde yeterlik belgesine sahip olmayanlara Türkçe yeterlik için 1 (bir) yıl süre verilir. Adaylar bir sonraki eğitim-öğretim yarıyılında / yılında bu maddenin 3. fıkrasında yer alan belgelerden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlarlar. 1 yıllık sürede Türkçe yeterlik belgesini veremeyen öğrencilere 1 (bir) yıl ek süre verilir. Verilen ek sürede de Türkçe yeterlik belgesini teslim etmeyen öğrencilerin CÜYÖS Değerlendirme Komisyonu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

             

Yabancı dil yeterlik

MADDE 12-(1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara kayıt yapan öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Genel hükümler

MADDE 13- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

 

 Yönergede hükmü bulunmayan haller

 MADDE 14- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; YÖK kararları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 15 – (1) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından 28.02.2018 tarihinde kabul edilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği 12.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1547231230
ALMANYA12180030
ANGOLA10001
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN934000133
BANGLADEŞ1000010
BELÇİKA03003
BENİN20002
BULGARİSTAN1040014
BURKİNA FASO20002
BURMA920011
BURUNDİ11002
CAD1051800123
CEZAYİR780015
CUBİTİ1290122
DANİMARKA44008
EKVATOR GİNESİ01001
ENDONEZYA795600135
ERİTRE10001
ETİOPYA2584138
FAS515500106
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER20002
FİLİSTİN7480082
FRANSA390012
GABON20100030
GAMBİA40004
GANA41005
GİNE1010011
GİNE BİSSAU21003
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ10001
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ50005
HİNDİSTAN40004
HOLLANDA490013
IRAK764700123
İRAN8610801195
İSRAİL01001
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN641011
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN13413110266
KENYA31004
KIRGIZİSTAN770014
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR30120042
KONGO32005
KOSOVA11002
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA51006
LİBYA21003
LÜBNAN920011
MADAGASKAR10001
MALAVİ02002
MALİ1130014
MISIR2088500293
MOLDOVA01001
MORİTANYA1350119
MOZAMBİK01001
MYANMAR BİRLİĞİ11002
NEPAL22004
NİJER51006
NİJERYA910010
ÖZBEKİSTAN1652023
PAKİSTAN2360029
ROMANYA01001
RUANDA22004
RUSYA1050015
SENEGAL823013
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13958105212
SRİ LANKA20002
SUDAN3005200352
SURİYE29418750486
SUUDİ ARABABİSTAN.10001
TACİKİSTAN10001
TANZANYA17210038
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS770014
TÜRKİYE19211310306
TÜRKMENİSTAN11261038
UGANDA1000010
UKRAYNA04004
URDUN1062100127
YEMEN921400106
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001
ZİMBABVE10001